3e kruiswegstatie: Jezus wordt veroordeeld door het Sanhedrin


Het Sanhedrin, de raad van oudsten die bestond uit zeventig priesters en Schriftgeleerden en één hogepriester, eiste dat Pilatus Jezus ter dood liet brengen.

Dit voorval is een waarschuwing voor alle Christenen om ervoor te waken dat wij onszelf niet verheerlijken door zelfzuchtig over anderen te oordelen. Bijbelse kennis en verheven posities in deze wereld schieten nog steeds ver tekort bij heilige volmaaktheid.

Trotse gedachten kunnen gemakkelijk de val veroorzaken van zelfs de meeste vrome mensen. De Bijbel leert ons om eerbied te hebben voor hogergeplaatste, maar uiteindelijk moeten Gods wil en Gods Woord in onze levens overheersen.

Aan Christenen is een doop met Gods Heilige Geest geschonken voor troost, lering en sturing in elke situatie, waardoor zij elke beslissing kunnen nemen in overeenstemming met Gods volmaakte wil. Feitelijk doet dat onze individuele behoefte aan religieuze leiders zoals het Sanhedrin teniet.

Het Joodse volk vertrouwde het hoogste religieuze gezag toe aan het Sanhedrin. Dat leidde tot corruptie onder vele van de priesters en Schriftgeleerden van het Sanhedrin. Toen Jezus een lering begon te onderrichten die hun gezag ondermijnde, spanden ze tegen Hem samen en eisten uiteindelijk Zijn kruisiging door de Romeinse overheid.

© Copyright - Mariaoord Ommel - Park van Vrede