MariaoordOmmel, Park van Vrede en ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.

Tenaamstelling:
Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

Contactgegevens:
Marialaan 20, 5724 AB Ommel gemeente Asten
E-mailadres: adverhoevendepeel@live.nl
Tel.: 06-10315141

RISN:
859651642

Bestuur:
Voorzitter: de heer W. ( Wim ) C.P.H. Jaspers
Secretaris: de heer A. ( Ad ) P.J. Verhoeven
Penningmeester: Mevrouw P. ( Elly ) Janssen-Vinken
Lid: de heer A. ( Harold ) T.H. van Overbeek
Lid: de heer A. ( Ad ) J.M. van Lierop

Doelstelling:
Gelden verwerven voor de restauratie, herstel en onderhoud, voor renoveren en revitaliseren, ( weer ) in samenhang doen zijn met de directe omgeving, na renovatie blijvend onderhouden. Het rijksmonument MariaoordOmmel, Park van Vrede en omgeving restaureren en geschikt maken voor vieringen en diensten, de bedevaart van Maria te Ommel te bestendigen naar de toekomst, mede door het park van Vrede gestalte te geven. De ruimte rond de kerk zodanig in te richten, dat er weer een goede samenhang ontstaat met het MariaoordOmmel, Park van Vrede en de omgeving van de kerk. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid:
Artikel 3a lid 5; De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan:
Er is een stuurgroep en werkgroepen, opgericht van deskundige en betrokken Ommelnaren. In overleg is een Masterplan gemaakt van de bestaande situaties en de te realiseren aanpassingen, incl. begrotingen. Een Plan van Aanpak, is samengesteld alsmede een visie naar de toekomst en uitgebreide beschrijvingen voor van de doelstellingen en voorwaarden. Offertes zijn/worden aangevraagd. Een uitgebreide commissie van aanbeveling is gerealiseerd. In overleg met de gemeente Asten worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Subsidieverstrekkers, fondsen, sponsors en donateurs gaan bijdragen in de benodigde financiën. Het streven is om in het najaar van 2019 de eerste werkzaamheden uit te voeren Tevens woerden de doelstellingen van het Park van Vrede nader uitgewerkt. Verder worden alle zaken die nodig zijn voor een optimale restauratie, herstel en educatie opgepakt en in werking gesteld.

Schenkingen en giften voor MariaoordOmmel, Park van Vrede.

Onze stichting is een culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom geeft de belastingwet ons ruime fiscale vrijstellingen.

Schenkingen en donaties: de stichting hoeft over ontvangen schenkingen en donaties geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Legaat.
Iemand kan in zijn testament laten opnemen, dat een bepaald bedrag naar onze stichting gaat. Dit heet een legaat. Ook hierover hoeft de stichting geen erfbelasting te betalen.

Giften.
Eenmalige giften en periodieke giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Periodieke giften moeten schriftelijk worden vastgelegd, een voorbeeld vindt u op de site van de belastingdienst: overeenkomst_periodieke_giften (periodieke gift in geld).

Wat is aftrekbaar: wat u meer geeft dan 1% van uw totale inkomen ( drempelinkomen ) tot een maximum van 10%. Omdat wij een culturele ANBI zijn, mag het aan een ANBI geschonken bedrag verhoogd worden met 25% tot een maximum van € 1250.

Cijfervoorbeeld vindt u op de site van de belastingdienst: cijfervoorbeeld

Jaarstukken.

Onderstaand zijn de jaarstukken van voorafgaande jaren terug te vinden. In ieder publicatiedocument zitten de referenties naar het activiteitenverslag en de bijhorende jaarrekening.

Jaarstuk 2021