De stichting is opgericht op 16 januari 2019 met als doelstelling gelden verwerven voor het renoveren en revitaliseren van het rijksmonument Mariaoord Ommel en het levensbestendig te maken door het uit te breiden tot een Park van Vrede.

Na een wijziging van de statuten is  de culturele ANBI status verkregen. In verband hiermee is de al bestaande website van de dorpsraad Ommel aangepast, zodat aan de voorwaarden voldaan wordt.

Het bestuur heeft vergaderd op 23 januari, 21 september en 7 december. Van iedere vergadering zijn notulen gemaakt en statutair vastgesteld en ondertekend. Door corona is één vergadering niet doorgegaan; anderzijds is er meer telefonisch overleg geweest om de voortgang erin te houden. Ook bijeenkomsten met de Ommelse projectgroep en de werkgroep Park van Vrede  moesten meestal worden afgelast. Dit geldt ook voor de kerkelijke activiteiten – vooral in de maand mei – in het processiepark.

Het rooster van aftreden:

  • In 2020 zijn aftredend en herkiesbaar: Wim Jaspers en Harold van Overbeek;
  • In 2021 zijn aftredend: Elly Janssen-Vinken en Ad Verhoeven.
  • In 2022 is aftredend: Ad van Lierop.

Wat ging wel door?

De gemeente Asten verstrekte de onmisbare omgevingsvergunning en kapvergunning.

De parochie heeft achterstallig onderhoud inzake bomen en beplanting bekostigd. Door enkele zeer droge periodes en door stormen waren er in het park gevaarlijke situaties ontstaan. Door de inzet van vele vrijwilligersuren zijn de kosten beperkt.

De RCE, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan zich vinden in de restauratieplannen.

Vooruitlopend op financiering door gemeente en provincie zijn vele fondsen benaderd met weinig resultaat. Enkel de Coovels Smits stichting deed een toezegging.

De bestuurders Verhoeven en Van Lierop zijn door het bestuur gemachtigd om fondsen en andere financiers te benaderen.

Het financieel jaarverslag is vastgesteld en op de website gepubliceerd.

De kernactiviteiten zijn geweest het voorbereiden van de aanvraag subsidie voor de restauratie bij de provincie en een aanvraag bij het Mondriaan Fonds voor de inrichting van het Park van Vrede. Ondanks wekenlange en zorgvuldige voorbereiding vanuit het secretariaat zijn beide aanvragen tot onze grote teleurstelling afgewezen.

De mogelijkheid bij het Mondriaan was eenmalig; bij de provincie zal in 2021 opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Verder richt ons bestuur zijn hoop op parochiebestuur en gemeente Asten.

Tenslotte zij vermeld dat bestuursleden van de Stichting geen vergoeding ontvangen voor verrichte werkzaamheden. Ook zijn geen kosten vergoed.

Het bestuur.

Stichting MariaoordOmmel Park van Vrede

Ad Verhoeven, secr.