Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

Nieuws

Op later moment financiële verantwoording

 

Stichting MariaoordOmmel  Park van Vrede moet natuurlijk financiële verantwoording afleggen. Gezien de coronaperikelen is het stichtingbestuur niet in vergadering bij elkaar geweest en maakt het gebruik van het door de Belastingdienst geboden uitstel van publicatie met 4 maanden tot uiterlijk 31okt 2020.

Jaarverslag Stichting MariaoordOmmel Park van Vrede

Jaarverslag 2019

De stichting is opgericht op 16 januari 2019 met als doelstelling gelden verwerven voor het renoveren en revitaliseren van het rijksmonument Mariaoord Ommel en het levensbestendig maken door het uit te breiden tot een Park van Vrede.

Na een wijziging van de statuten is  de culturele ANBI status verkregen. In verband hiermee wordt de al bestaande website van de dorpsraad Ommel aangepast, zodat aan de voorwaarden voldaan wordt.

Het bestuur heeft vergaderd op 13 februari, 1 april, 13 juni en 20 november. Van iedere vergadering zijn notulen gemaakt en statutair vastgesteld en ondertekend.

In de eerste vergadering is het rooster van aftreden vastgesteld:

In 2020 zijn aftredend: Wim Jaspers en Harold van Overbeek.

In 2021 zijn aftredend: Elly Janssen-Vinken en Ad Verhoeven.

In 2022 is aftredend: Ad van Lierop.

In de eerste vergadering zijn eveneens de uitgangspunten over zorgvuldige afhandeling van facturen en betalingen vastgesteld.

In nauwe samenwerking met de al eerder uit de Ommelse bevolking ontstane Projectgroep zijn vele voorbereidende maatregelen en initiatieven genomen. Zo zijn er regelmatig contacten met het parochiebestuur en het bisdom, met de gemeente Asten en ambtenaren van de provincie. De gemeente heeft het hele restauratieplan tot burgerinitiatief benoemd en wij zijn in de gelegenheid gesteld het plan uitgebreid aan de gemeenteraad te presenteren. Ook met enkele fondsen en mogelijke donateurs zijn de eerste contacten gelegd. In verband met drukte bij de monumentenwacht kon dit kalenderjaar nog geen afspraak worden gemaakt.

In de maand april heeft een professioneel bidbook over de ‘Restauratie en Herinrichting’ met daarin opgenomen een Comité van  Aanbeveling zijn eerste vorm gekregen. Vanaf augustus zijn tientalen exemplaren verspreid. Ook is de meimaandactie voorbereid. Via Peelbelang en het Eindhovens Dagblad is de omgeving geïnformeerd; voor de inwoners van Ommel is een voorlichtingsavond gehouden.

Mede op basis van het al in 2018 opgestelde Masterplan van Erfgoedadviesbureau Korneel Aschman is in het najaar de omgevingsvergunning aangevraagd. Relevant is verder dat de restauratieplannen de goedkeuring hebben gekregen van  de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. Voor de restauratie van het park en voor ombouw van de buitenkerk tot deel van het Park van Vrede zijn offertes aangevraagd en verkregen. De Stichting Kerk in Nood heeft toegezegd actief te willen bijdragen aan de realisatie van het Park van Vrede. Een divers samengestelde werkgroep Park van Vrede is in oprichting. Ook is Lilian Grootswagers, erfgoed deskundige m.b.t. onder meer fondswerving bereid gevonden ons te adviseren.

De intentie van het bestuur is het project in delen te laten uitvoeren. Of in 2020 daadwerkelijk gestart kan worden hangt in hoge mate af van een provinciale monumenten-subsidie en van andere financieringsvormen.

Wel zal het achterstallig onderhoud van het park worden uitgevoerd.

Tenslotte zij vermeld dat bestuursleden van de Stichting geen vergoeding ontvangen voor verrichte werkzaamheden.

Namens bestuur van de Stichting MariaoordOmmel  Park van Vrede

Ad Verhoeven, secr.

Bisschop steunt in Ommel actief Processiepark van de toekomst

Zondagochtend staat hij plots in het hart van Ommel, bisschop dr. Gerard de Korte van Den Bosch. Elk weekeinde probeert hij in een van de 270 kerken in zijn bisdom aanwezig te zijn bij een eucharistieviering om mee voor te gaan in gebed maar ook om te zien wat er in die kerk gebeurt en wat er bij de mensen lokaal leeft.

In Ommel wachten hem enkele leden van de projectgroep op, die ijveren voor een grondig herstel van het Processiepark Mariaoord en de ontwikkeling van een vredespark in een deel ervan. En de bisschop laat zich niet alleen uitgebreid rondleiden door het park en informeren over de laatste stand van zaken, hij denkt bovendien mee over potentiële geldschieters en  toont zich bereid ook actief zelf mee te helpen als lid van het comité van aanbeveling. ,,Als ik intermediair kan zijn naar andere partijen, dan doe ik dat graag,” aldus de monseigneur.

Lees meer...

Onderhoud in het park  

De vrijwilligers van Ommel hadden de voorbije dagen al behoorlijk wat voorwerk gedaan door de betontegels achter de kloktoren te verwijderen. Daardoor konden de professionals van Vaessen vandaag voortvarend aan de slag met het verwijderen van zieke bomen, loshangende en afgebroken takken en verwilderde struiken, en kunnen ze daarna ook de wortels onder het looppad verwijderen.

Nee, de zo vurig gewenste grote hersteloperatie van het Processiepark Mariaoord is hiermee nog niet begonnen. Die wacht nog op de benodigde fondsen.

Het onderhoud aan het groen van het park kon niet langer op zich laten wachten. Willen mensen veilig en ongestoord door het weelderige hart van Ommel kunnen lopen, moet er nu aan gesnoeid en gerooid worden. Dat moet ook in hoog tempo om op tijd klaar te zijn voor de start van het broedseizoen.

Voor 15 maart zal het park van buitenaf al een heel andere aanblik geven. Maar zie dat als een begin; het wordt nog veel mooier.

Laatste nieuws