Zeven jaar werk heeft een voorlopig eerste hoogtepunt gekregen met de heropening van het volledig gerestaureerde Mariaoord Park van Vrede. Voor het eerst trok er zondagmiddag 21 mei de Mariaprocessie doorheen, in aanwezigheid van bisschop mgr. G. de Korte, burgemeester Anke van Extel van Asten, alle vrijwilligers die zich voor het park inzetten maar ook steunverleners, partners, sympathisanten, heel veel publiek, de Ommelse verenigingen en diverse gildes.

Met de feestelijkheden is het eerste deel van het werk voltooid, namelijk de complete restauratie van het Processiepark in het hart van Ommel. Alle monumenten in het bedevaartspark zijn hersteld, het groen is volledig opgefrist, er zijn prachtige paden in het park aangelegd en de buitenkerk is vernieuwd en beschikt voortaan over een openluchtpodium voor tal van activiteiten. Die moeten in het tweede deel van de plannen – de ontwikkeling van het Park van Vrede – gestalte gaan krijgen.

Namens de vrijwilligers had Ad Verhoeven, secretaris van de stichting Mariaoord Ommel, Park van Vrede, het in zijn speech over ‘de Maria-bedevaartplaats een nieuwe toekomst geven’. In een overvolle kerk – terwijl buiten de zon uinodigend de vernieuwde buitenkerk bescheen – herinnerde hij aan het begin van dit verhaal toen het idee van Wim Loverbosch om het processiepark op te knappen werd uitgeroepen tot Het beste idee van Ommel. Onder de bezielende leiding van kapelaan Harold van Overbeek ging een projectgroep van leden van de dorpsraad en vrijwilligers die Ommel een warm hart toedragen enthousiast aan de slag met het uitwerken van plannen en vooral ook het binnenhalen van de benodigde gelden. 

Eigenlijk, zo stelde Verhoeven, was toen meteen al duidelijk ‘dat alleen het opknappen van het Rijksmonument onvoldoende was om een toekomstbestendig bedevaartsoord te krijgen.De katholieke kerk en het bedevaartsoord zal naar de toekomst een bredere boodschap dienen uit te dragen om in een veranderde wereld, mensen en vooral jongeren te blijven aanspreken.’

Op basis van het masterplan opgesteld door erfgoedadviesbureau Korneel Aschman werd in opdracht van het kerkbestuur in 2019 het geheel omvattend masterplan “Mariaoord

Ommel Park van Vrede” goedgekeurd en in uitvoering genomen. Omdat er veel tijd mee gemoeid was, werden in diversen bijeenkomsten de inwoners van Ommel steeds betrokken bij alles wat er gebeurde. ‘Hierbij werd duidelijk dat Maria, de kerk en het

processiepark een onderdeel is en moet blijven voor de toekomst van Ommel en de Peel’, zei Verhoeven.

Daar kwamen – na lang overleg – ook flinke fondsen voor richting Ommel. De provincie Brabant kende een groot bestanddeel van de benodigde restauratiegelden toe. Maar ook de gemeente Asten liet zich niet onbetuigd en ondersteunde het burgerinitiatief Vredespark Ommel evenals de Kringloop ONA Asten-Someren. Die gebaren maakten dat andere fondsen ook over de brug kwamen plus donaties van bedevaartgangers en kerkbezoekers. Verhoeven: ‘Het projectplan Vredespark Ommel, als onderdeel van het masterplan, ligt momenteel ter goedkeuring bij het Bisdom. De benodigde gelden voor dit plan zijn reeds toegezegd door de gemeente Asten en enkele fondsen.’

Verhoeven toonde zich verheugd en dankbaar naar ‘de vele vrijwilligers’ die zich sinds 2015 hebben ingezet: ‘Voor de ingebrachte kennis en de onderlinge vriendschap om dit door kerk en gemeenschap gedragen project te realiseren en bereid zijn om de verdere programmering en uitvoering van activiteiten gestalte te geven.’ 

In haar toespraak stond Astens burgemeester Anke van Extel-van Katwijk stil bij de ’tomeloze inzet’ waarmee mensen uit en verbonden met  de Ommelse samenleving geijverd hebben om het ‘park in oude glorie te herstellen, tot aan de jeugd toe die mee planten hebben aangebracht.’ ,,Het is een prachtige parel van Ommel geworden.” Ze voegde eraan toe ’te hopen dat dit park ook in de toekomst voor velen een thuis’ zal zijn.

Bisschop van Den Bosch mgr. Gerard de Korte ging in zijn overweging in op de belangrijke positie die Maria nog altijd inneemt. ,,Ondanks alle ontkerkelijking is de Maria-devotie nog steeds uitermate bloeiend”, zei hij. ,,Ik noem het wel een Mariale onderstroom in Brabant waar veel mensen toch hun troost vinden, wat is haar geheim? Ik denk dat het het beeld is van een moeder met kind, ook van een moeder met een dode Jezus. Dat verdriet roept herkenning op.” Hij wenste Ommel een lange toekomst als ‘plek van vrede’ toe, vrede ‘waar nog immers veel behoefte aan bestaat.’