WIND MEE VOOR MARIAOORD; HET BEGINT ER ZOWAAR OP TE LIJKEN

In tijden van lockdown, geïsoleerd zijn en stilvallen van normaal contact zou je vermoeden  dat er weinig werk wordt gemaakt van de plannen om het hart van het Ommelse bedevaartspark weer nieuw leven in te blazen. Mis gedacht. Er is allesbehalve stilgezeten. Sterker nog, de initiatiefnemers beginnen steeds meer wind in de rug te voelen.

Na al die jaren van noest doorwerken, deels achter de schermen, ziet de grote groep vrijwilligers die moedig voorwaarts gaat samen met het bestuur van de stichting en de projectgroep, dat het welslagen van het leeuwendeel van de plannen naderbij komt. Er zijn inmiddels concrete zaken aangepakt in het park, er begint substantiële financiële steun los te komen en de waardering van derden voor de uitgangspunten in de plannen groeit.

Meer in detail hebben de achterliggende maanden opgeleverd:

-De werving van nieuwe gelden is geïntensiveerd en erop gericht om een start te kunnen maken met de uitvoering van het masterplan. De toezegging van de gemeente Asten van  €100.000 is natuurlijk een zeer mooie bijdrage; het bestuur rekent erop dat die steun bij de vaststelling van de gemeentebegroting in november ook daadwerkelijk definitief wordt toegekend.

Die bijdrage is des te belangrijker omdat het voor andere subsidieverstrekkers een extra garantie en stimulans kan zijn om ook over de brug te komen. Vooruitlopend daarop is inmiddels ook een aanzienlijk bedrag toegezegd vanuit een fonds om de bestaande website van Mariaoord Ommel Park van Vrede een update te geven;

-Tijdens de aangepaste kerkdiensten in de Meimaand zijn ook weer giften gestort en afgegeven voor de verdere uitbouw van het park. Het mag duidelijk zijn dat die erg welkom zijn en zeer gewaardeerd worden;

-Ook is in goed overleg met het kerkbestuur van de Franciscusparochie en het bisdom een start gemaakt met het ontwikkelen van een gezamenlijke toekomstvisie voor de bedevaartplaats Ommel. Daarbij zijn ook de financiën – en hoe je die in de toekomst ook kunt garanderen – belangrijke gespreksonderwerpen;

-Nog meer geld, dankzij vele uren werk, zit vast aan de subsidieaanvraag voor restauratie van het Rijksmonument dat het Processiepark is. Die aanvraag bij de provincie Noord-Brabant doen de bestuursleden en medewerkers van stichting en projectgroep in nauw overleg met de Rijksdient voor het Cultureel erfgoed (voorheen monumentenzorg);

-De werkgroep van twaalf betrokken mensen uit Ommel en de regio die zich buigt over de invulling van het vredespark-deel van Mariaoord is inmiddels ook weer bijeen kunnen komen. In de boezem van die club bestaan hiervoor zeer kansrijke en creatieve ideeën, waarbij ook de samenwerking met derden zeker gezocht zal worden;

-In praktische zin zijn er ook handjes uit de mouwen gestoken. Iedereen die langs of door het processiepark loopt, heeft dat ongetwijfeld opgemerkt. Deels als voorbereiding op de uiteindelijke plannen en deels omdat het ook hoognodig was, hebben vrijwilligers en professionals het park grondig opgeruimd en gesnoeid wat er gesnoeid moest worden. Ook de toekomstige Vredestuin is geheel opgeruimd en opnieuw ingezaaid; inmiddels lopen er enkele schapen te grazen.

-Reguliere activiteiten waarbij het park ook een rol speelt, gaan ook gewoon door. Zo zal er in samenspraak met de Dorpsraad op 22 september weer aandacht geschonken worden aan de herdenking van de Tweede Wereldoorlog;

-In samenwerking met Frans Martens heeft het Ommels Ommetje het levenslicht gezien. Zo heet de korte wandelroute door het dorp met een historische toelichting op een aantal locaties, evenals een route over het prachtige landgoed Kraneven. De wandelkaarten zijn verkrijgbaar bij “Ons Jantje” en bij restaurant “De Hoge Loo”;

Al met al is de teller door de verworven steun, donaties en toegezegde subsidies opgelopen tot een bedrag van circa € 220.000. Nog lang niet genoeg voor de plannen die er nu liggen maar inmiddels al veel meer dan een begin en tegelijkertijd een geweldige basis om meer fondsen over de streep te trekken. Tel daarbij op het niet aflatende enthousiasme van alle vrijwilligers en dan begint de zon toch echt te schijnen voor Mariaoord Ommel Park van Vrede.

Mochten mensen vragen of ideeën hebben, die horen we graag. Even aanbellen bij  kapelaan Harold van Overbeek  of bellen met Ad Verhoeven 06-10315141 mag altijd.