Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

Jaarverslag 2019

De stichting is opgericht op 16 januari 2019 met als doelstelling gelden verwerven voor het renoveren en revitaliseren van het rijksmonument Mariaoord Ommel en het levensbestendig te maken door het uit te breiden tot een Park van Vrede.

Na een wijziging van de statuten is  de culturele ANBI status verkregen. In verband hiermee wordt de al bestaande website aangepast, zodat aan de voorwaarden voldaan wordt.

 

Het bestuur heeft vergaderd op 13 februari, 1 april, 13 juni en 20 november. Van iedere vergadering zijn notulen gemaakt en statutair vastgesteld en ondertekend.

In de eerste vergadering is het rooster van aftreden vastgesteld:

In 2020 zijn aftredend: Wim Jaspers en Harold van Overbeek.

In 2021 zijn aftredend: Elly Janssen-Vinken en Ad Verhoeven.

In 2022 is aftredend: Ad van Lierop.

In de eerste vergadering zijn eveneens de uitgangspunten over zorgvuldige afhandeling van facturen en betalingen vastgesteld.

 

In nauwe samenwerking met de al eerder uit de Ommelse bevolking ontstane Projectgroep zijn vele voorbereidende maatregelen en initiatieven genomen. Zo zijn er regelmatig contacten met het parochiebestuur en het bisdom, met de gemeente Asten en ambtenaren van de provincie. De gemeente heeft het hele restauratieplan tot burgerinitiatief benoemd en wij zijn in de gelegenheid gesteld het plan uitgebreid aan de gemeenteraad te presenteren. Ook met enkele fondsen en mogelijke donateurs zijn contacten gelegd. In verband met drukte bij de monumentenwacht kon dit kalenderjaar nog geen afspraak worden gemaakt, voor een algehele bouwkundige inspectie van de bouwwerken in het park.

 

In de maand april heeft een professionele brochure over de ‘Restauratie en Herinrichting’ met daarin opgenomen een Comité van  Aanbeveling zijn eerste vorm gekregen. Vanaf augustus zijn tientalen exemplaren verspreid. Ook is de meimaandactie voorbereid. Via Peelbelang en het Eindhovens Dagblad is de omgeving geïnformeerd; voor de inwoners van Ommel is een voorlichtingsavond gehouden. 

 

Mede op basis van het al in 2018 opgestelde Masterplan van Erfgoedadviesbureau Korneel Aschman is in het najaar de omgevingsvergunning aangevraagd. Relevant is verder dat de restauratieplannen de goedkeuring hebben gekregen van  de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. Voor de restauratie van het park en voor ombouw van de buitenkerk tot deel van het Park van Vrede zijn offertes aangevraagd en verkregen. De Stichting Kerk in Nood heeft toegezegd actief te willen bijdragen aan de realisatie van het Park van Vrede. Een divers samengestelde werkgroep Park van Vrede is in oprichting. Ook is Lilian Grootswagers, erfgoed deskundige m.b.t. o.a.  fondswerving bereid gevonden ons te adviseren.

De intentie van het bestuur is het project in delen te laten uitvoeren. Of in 2020 daadwerkelijk gestart kan worden hangt in hoge mate af van een provinciale monumenten subsidie en van andere financieringsvormen.

Wel zal een plan gemaakt worden voor het achterstallig onderhoud van het park uit te voeren voor de meimaand 2020.

Tenslotte zij vermeld dat bestuursleden van de Stichting geen vergoeding ontvangen voor verrichte werkzaamheden.

 

Namens bestuur van de Stichting MariaoordOmmel  Park van Vrede

Ad Verhoeven, secr.

 

 

 

 

Laatste nieuws